Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Wacław Komarnicki
1891-1954

I połowa 
XX wieku

Wacław Komarnicki (1891-1954). Prawnik, działacz polityczny, uczony. Studia prawnicze rozpoczął we Lwowie, po roku przeniósł się do Dorpatu. Studia ukończył w 1914 r. W 1918 r. podjął pracę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W 1921 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym prawa politycznego i nauki o państwie na Uniwersytecie Wileńskim. W okresie międzywojennym brał czynny udział w życiu politycznym. W 1928 r. został wybrany posłem. Był zwolennikiem państwa prawa i przeciwnikiem totalitaryzmu. W 1941 r. wyjechał do Anglii. W 1942 r. został powołany jako Minister Sprawiedliwości do rządu gen. W. Sikorskiego. Ważniejsze prace: "Polskie prawo polityczne. Geneza i system" (1922), "Prawo polityczne wraz z nauką o państwie" (1928), "Ustrój państwowy Polski współczesnej. Geneza i system" (1937).