Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Krystyna Kamińska 
(1946-2010)

przełom 
XX/XXI wieku

Krystyna Kamińska (1946-2010). Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, adwokat, radca prawny, syndyk, notariusz, wybitny pracownik naukowy i dydaktyk.
Przez 40-lat pracy na uczelni poczyniła znaczny wkład w jej rozwój i organizację wielu ważnych uroczystości. Pod jej "skrzydłami" wykształciło się kilkuset prawników zajmujących obecnie stanowiska sędziów, prokuratorów i adwokatów.
W 1969 ukończyła studia na UMK w Toruniu Wydział Prawa i Administracji. W latach 1969-1970 zatrudniona na etacie asystenta. W latach 1970-1977 st. Asystent na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W latach 1970-1972 przez trzy semestry odbywała staż naukowy na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1977 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych. W latach 1977-1990 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W 1990 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie historii prawa. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny UMK w Toruniu. Przez okres ponad 20 lat była kierownikiem Katedry Powszechnej Historii Państwa i Prawa. W latach 1990-1996 była prodziekanem do spraw studentów na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. W latach 1999-2002 i w roku akademickim 2003/2004 dziekan na Wydziale Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku.
Badacz historii prawa, w szczególności prawa Ziemi Chełmińskiej. Autorka wielu książek i publikacji z zakresu historii państwa i prawa. Jednocześnie znakomity praktyk prawa - od 1992 r. członek toruńsko-włocławskiej izby adwokackiej, od 1993 pracowała jako radca prawny w jednej z największych kancelarii w regionie, przez kilka lat występowała jako syndyk.
Zwieńczeniem kariery zawodowej była nominacja na stanowisko notariusza w 2008 r.
Współpracowała z wieloma uczelniami wyższymi. Przez 4 lata dziekan Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, współtworzyła szkołę wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku, pracownik Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Aktywnie działała w Towarzystwie Naukowym w Toruniu. Organizator corocznych zjazdów absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UMK. Szczególnie dbała o kontakt z kolegami i koleżankami z okresu studiów.
Człowiek o niezłomnym charakterze, obdarzona mądrością życiową, koleżeńska, zawsze gotowa nieść pomoc innym. Ciekawa świata, z zamiłowania podróżnik.
Autorka monografii: "Sądownictwo miast Torunia do połowy XVII wieku na tle ustroju sądów niektórych miast Niemiec i Polski", Warszawa-Poznań-Toruń 1980; "Lokacje miast na prawie magdeburskim na ziemiach polskich do 1370 r. (Studium historyczno-prawne)". Toruń 1990.
Autorka podręczników i skryptów: "Wybrane zagadnienia z historii powszechnej i Polski", Wydawnictwo Comer, Toruń 1992 (współautorka, ok. 6 arkuszy); "Powszechna historia ustroju, Państwo niewolnicze", Wydawnictwo TWN Glob, Toruń 1993, (współautorka, ok. 22 arkuszy); "Historia powszechna i Polski", wyd II, Wydawnictwo Comer, Toruń 1993 (współautorka, ok. 8 arkuszy); "Powszechna historia ustroju państwa", cz. I Państwo antyczne, cz. II Państwo feudalne, TNOiK, Toruń 1994, (współautor); "Historia i współczesność", Comer, Toruń 1994 (ok. 12 arkuszy); "Historia i współczesność", Wydawnictwo TWN Glob, Toruń 1995 (ok. 14 arkuszy); "Powszechna historia ustroju państwa", cz. II (wydanie II, poprawione), cz. II Państwo nowożytne, TNOiK, Toruń 1995 - (współautor); "Powszechna historia ustroju państwa, cz. I i cz. II, Glob, Toruń 1995 - (współautor); "Powszechna historia ustroju państwa, cz. I i cz. II, (wydanie poszerzone i uzupełnione), Glob, Toruń 1996 - współautor; "Wybór źródeł do historii administracji", Toruń 1997; "Historia powszechna ustrojów państwowych", Toruń 2002 - (współautor). Autorka artykułów: Dingleute. O czynniku społecznym w zachodnioeuropejskim procesie sądowym, CPH, t.2: 1972, z.1, s. 137-150; Summa Rajmunda Partenopejczyka jako zabytek średniowiecznego prawa rzymskiego, CPH t.26, 1974, z. 1, s. 147-157; Język polski w aktach miasta Torunia do 1793 roku, [w:] Rocznik Toruński, TNT, Toruń 1983, s. 229-239; Prawo chełmińskie w Toruniu (1233-1793) [w:] Księga pamiątkowa 750-lecia Prawa Chełmińskiego, pod red. Z. Zdrójkowskiego, t.2, Toruń 1988, s. 23-84; Communitas civium w miastach rządzących się prawem magdeburskim, AUNC, Prawo XXX, Toruń 1990, s. 15-25; Chełmińskie prawo karne w świetle najstarszych ksiąg ławniczych Chełmna i Torunia, [w:] Księga pamiątkowa 750-lecia Prawa Chełmińskiego, t.1, Toruń 1990, s. 335-360; Sądownictwo miasta Gdańska na tle ustroju sądów wybranych miast Niemiec i Polski, CPH, t. 50, 1998, z. 1, s. 279-286; Toruńskie lata K. Koranyiego, [w:] K. Koranyi (1897-1964), Studia w stulecie urodzin, Toruń 1998, s. 9-38; Kasy Stefczyka i komunalne kasy oszczędności jako lokalne instytucje oszczędnościowo-kredytowe w Drugiej Rzeczypospolitej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej , t. IV, Nauki Prawne, Włocławek 1999, s. 149-163; Kariery prawników toruńskich po drugiej wojnie światowej, [w:] Toruń jako ośrodek wymiaru sprawiedliwości w przeszłości i współcześnie, ToMiTo, Toruń 2000, s. 33-53; Pomorska Komunalna Kasa Oszczędności z siedziba w Toruniu (1925-19510, Sprawozdania TNT, Toruń 2000; Prawo średzkie jako instrument polityki osadniczej i gospodarczej w Polsce od XIII do początku XVI wieku, Księga Pamiątkowa ofiarowana Prof. S. Salmonowiczowi w siedemdziesięciolecie urodzin, TNOiK, Toruń 2001, s. 147-160; Zasady Konstytucji RP, prace naukowe Szkoły Wyższej P. Włodkowica, Wydział Administracji, Płock 2003, s. 65-78; Opinie biegłych lekarzy w kodeksach postępowania karnego z drugiej połowy XIX wieku: rosyjskim, austriackim i niemieckim, Doctrina multiplex veritas una, Księga Jubileuszowa ofiarowana Prof. M. Kulickiemu pod red. A. Bulsiewicza, A. Marka, W. Darul-Kwiatkowskiej, Wydaw. UMK, Toruń 2004, s. 487-493.
Autorka recenzji: J. Bielecka: Organizacja i działalność sądów ziemskich w Prusach Królewskich od wieku XV do XVIII włącznie; Organizacja i działalność sądów grodzkich w Prusach królewskich XV-XVIII wieku, Zapiski Historyczne, t. 44, z. 3, s. 186-189; Magdeburger Recht, hrsg.v.F.Ebel, BD.I, Die Rechtspruche fur Nidersachsen, Mitteldeutche Forschungen, Bd. 89/1, 1983, Zapiski Historyczne TNT, t. 52: 1987, z. 3, s. 175-178; Księga ławnicza sądu podmiejskiego Chełmna 1480-1559 (1567), wyd. Z.H. Nowak, J. Tandecki, Warszawa-Poznań-Toruń 1990, Kwartalnik Historyczny, R. 98, 1991, nr. 4, s. 131-133; A. Szorc, Dominium warmińskie (1243-1772). Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju Warmii, Zapiski Historyczne TNT, t. LVIII, 1993, z.2-3; Prof. Zofia Wasik, Głos Uczelni UMK, R. VI, nr.2, 1997; Toruńskie lata K. Koranyiego. W stulecie urodzin, Głos Uczelni UMK, R. VI, nr.11, 1997.
Współtwórczyni portalu "Sławni prawnicy".
W 2010 r. podjęła nierówną walkę z ciężką chorobą.