Sławni Prawnicy

STRONA GŁÓWNA   by mecenasi.pl

Walenty Miklaszewski
1839-1924

przełom XIX/XX wieku

Walenty Miklaszewski (1839-1924). Swymi zainteresowaniami obejmował przede wszystkim problematykę przestępczości nieletnich oraz prawa penitencjarnego. Był współzałożycielem pierwszego na ziemiach polskich zakładu poprawczego dla nieletnich, dla którego opracował system pedagogiczno-wychowawczy. Po ukończeniu gimnazjum, aby poznać prawo obowiązujące w Królestwie, W. Miklaszewski rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Petersburskiego. Po ukończeniu studiów uzyskał stypendium rządowe na podjęcie studiów za granicą-w Niemczech i Francji. W 1863 r. opublikował pracę naukową z dziedziny prawa penitencjarnego. W 1864 r. otrzymał stopień doktora praw Uniwersytetu w Heidelbergu. Po powrocie do kraju rozpoczął aplikację sądową w Trybunale Cywilnym w Warszawie i jednocześnie podjął pracę na Wydziale Prawa i Administracji w Szkole Głównej (wykładał procedurę karną i cywilną). Był jednym z założycieli Towarzystwa Osad Rolnych i Przytułków Rzemieślniczych.Propagował oczyszczenie polskiego języka prawniczego z naleciałości języków zaborczych. Z jego inicjatywy w "Gazecie Sądowej" powstała osobna rubryka poświęcona językowi prawniczemu. W 1919 r. otrzymał nominację na członka Komisji Kodyfikacyjnej RP, przewodniczył Wydziałowi Karnemu Komisji. Uczestniczył też w pracach nad projektem ustawy o sądach dla nieletnich, uchwalonym w 1921 r.