Prawnicy z XIV wiek

Andrzej z Upale

Andrzej z Upale (Andreas de Upale). Pełnomocnik procesowy kmiecia Mikołaja, na podstawie pełnomocnictwa zapisanego w Księgach Sądowych Łęczyckich.

Forma tego pełnomocnictwa jest interesująca, gdyż przytacza trzy używane już w XIV w. określenia adwokata i zawiera pełnomocnictwo o charakterze generalnym ("constituit suum verum et legitimum procuratorem factorem et prolocuratorem in omnibus et singulis causis").

 

Prawnicy z XIV wiek

Bertold

Bertold (Bartold), syn Alberta z Raciborza, pełnomocnik procesowy Kazimierza Wielkiego w procesie przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu w latach 1338-1339 w Warszawie.

Określany jako mistrz Bertold. W "Kronice" Długosza opisany jako "prawnik, prokurator króla polskiego, który uwierzytelnił zlecone mu pełnomocnictwo urzędowym dokumentem, podpisanym przez urzędowego notariusza i opatrzonym pieczęcią miłościwego Króla". Bertold złożył wówczas sędziom papieskim petycję domagającą się zasądzenia na rzecz Króla Polskiego ziem: pomorskiej, chełmińskiej, michałowskiej, kujawskiej i dobrzyńskiej, a ponadto odszkodowania. Proces ten zakończył się korzystnie dla Kazimierza Wielkiego.

 

 

Ozdoba